Zrzeczenie się odpowiedzialności

1.    Postanowienia ogólne

Podmiotem zarządzającym serwisem miec-miedz.pl (dalej zwanym Serwisem) jest Europejski Instytut Miedzi sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, który przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Europejski Instytut Miedzi sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany i poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej bez uprzedniego informowania o tym jej Użytkowników.

2.    Dane osobowe – ochrona i przetwarzanie 

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach pn. rejestracja instalatora oraz kontakt oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 ze zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) i rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach pn. rejestracja instalatora oraz kontakt, przetwarzane będą przez Europejski Instytut Miedzi sp. z o.o. wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Ponadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu w prawnie usprawiedliwionych celach Europejskiego Instytutu Miedzi sp. z o.o. w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Europejskiego Instytutu Miedzi Sp. z o.o. oraz podmiotów z nią współpracujących.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 ze zm.) jest Europejski Instytut Miedzi sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-125), ul. Św. Mikołaja 8-11, 408 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000166369.

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

3.    Prawa autorskie 

Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Europejski Instytut Miedzi sp. z o.o.  - kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie miec-miedz.pl w całości lub też w części, w jakimkolwiek medium bez oficjalnej zgody właściciela jest zabronione.

4.    Postanowienia końcowe 

Dla korespondencji użytkownika z Administratorem przeznaczony jest odrębny adres email: biuro@instytutmiedzi.pl, na który można przesyłać wszelkie informacje, uwagi czy też zastrzeżenia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Serwis nie odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych samodzielnie udostępnianych przez użytkowników i dane te nie są objęte Polityką Prywatności.